Friday, July 31, 2015

Layang Djoyoboyo Halaman 67

Ngokorowohodjodohodjoko Dothogoboso. Djowosonyoboholoholoko Nyohogohodjodohodjo. Pohodjohodjodo pohodjo ngohorojodjo. Lohodjododojo djosolohotoholoko thorowothobosodjodo mongjogojo. Lohodjodo gothobowoso