Friday, July 31, 2015

Layang Djoyoboyo Halaman 62

Rothodjodojo lohodjododojo djowothobowokoloholoko, mongjogojodjoko sodjodogojokodjo lohodjodo dhojotojo gothobowoso

losobohono