Saturday, August 1, 2015

Layang Djoyoboyo Halaman 40

Wedjangan kanggo nggunakake dungo, kanggo wong wadon. Kang mbobot pitong sasi. Kang perlu diadusi. Nganggo kembang werno pitu.

-------------------------------------------------
Gusti engkang welas asih, lan moho witjaksono. Gusti engkang welas asih lan moho kuwoso. Moho kuwoso Gusti, kawulo atoraken dumateng pandjenengan, ing dinten sak muniko. Bileh udjuting djabang bayi, engkang taseh manggen wonten ing bumi sutjinipon ibu muniko. Sampon sempurno, amergi kuwoso pandjenengan. Sirno bebayan, engkang manggen wonten ing raganipon bopo lan ibuning djabang bayi. Ugi dumateng djabang bayi engkang taseh sutji. Sirno bebayan. Sirno bebayan. Sirno bebayan. Soko sengkalane setan kang olo. Slamet sempurno marang udjuting djabang bayi. Sangkeng kuwoso pandjenengan Gusti, kagem sak lawase.


Wedjangan marang sabdhoning Gusti, mahos dungo. Kanggo ngusir sengkalaning djalmo manungso, kang perlu diadusi. Nganggo kembang miturot neptu dino lan pasarane kelahiran.

-------------------------------------------------------------------------
Gusti engkang welas asih, lan moho witjaksono. Engkang nyiptakake langet lan bumi sarto isinipon. Ugi pandjenengan Gusti, engkang moho kuwoso wonten ing djagat meniko. Moho kuwoso Gusti, kawulo atoraken dumateng pandjenengan. Engkang pareng pangaksumo dumateng djalmo manungso engkang kagungan sambikolo.
Sengkolo kang teko soko kidol, baliho mangidol.
Sengkolo kang teko soko lor, baliho mangalor.
Sengkolo kang teko soko kulon, baliho mangulon.
Sengkolo kang teko soko wetan, baliho mangetan.
Sengkolo kang teko soko ngisor, bali sempurno, ambles tengahing bumi. Sengkolo kang teko soko nduwor, bali sempurno manduwor, kang nembusi awang-awange Gusti, kang moho sutji, ugo kang moho sentoso. Nyuwon pangestu slamet Gusti, nyuwon sentoso slamet dumateng pandjenengan. Ugi dumateng raganipon. ****** (disebut djenenge kang diadusi.) kagem sak lawase sangkeng kuwoso pandjenengan.

Layang Djoyoboyo Halaman 41

( 1 )Wedjangane Semedi, kanggone Ingsoen. Kanggo netepake kapertjayane marang Gusti, kang moho kuwoso.-----------------------------------------

Dothogoboso kodjodolohodjodo djodohonothopoholoko
dhokodjojonyojo kodjodolohodjodo, sodjodogojokodjo
gothongojodjo.
Bandjor mahos dungo:
Dothogoboso kodjodolohodjodo dhojotojo gothobowoso


Layang Djoyoboyo Halaman 42

( 2 )

Wedjangane Semedi, kanggone Ingsoen. Kanggo mangerteni, marang udjute sedulur papat, kang momong Ingsoen. Ugo kang pareng keslametan marang Ingsoen, rino klawan wengi.

-------------------------------------------
Dothogoboso kodjodolohodjodo nyohomongkodjodo
lokogopohodhokobohodjo, dhohomonghodjodo thorowothoboko
sodjodogojokodjo. Thodojo dhohomonghodjodo thorowothoboko
gokorothopojomong nyohonyohobo, kodjodolohodjodo
dhojodhojodjodo sodjodogojokodjo.
Bandjor mahos dungo:
Dothogoboso kodjodolohodjodo djokobokonyoholoko tholojodho


Layang Djoyoboyo Halaman 43

( 3 )

Wedjangane Semedi kanggone Ingsoen. Kanggo nyempurnakake udjute Ingsoen, naliko Ingsoen, iseh manggon ing bumi Sutji. Bebarengan karo sedulur papat, kang diutus Gusti.

------------------------------------------------------------
Dothogoboso kodjodolohodjodo nyohomongkodjodo
lohogokodhonyothomongdjohodjo, dhohomonghodjodo
thorowothobosodjodo sodjodogojokodjo.
Kodjodolohodjodo dhojotojo gothobowoso.
Bandjor mahos dungo:
Joho Dothogoboso, Joho Djoborolo, Joho Mokoholo, Joho
Hosoropolo, Joho Hodjorolo, Joho sodjodogojokodjo.
Gokorowohobosodjoko dhohodjothodjodogojo


Layang Djoyoboyo Halaman 44

( 4 )

Wedjangane Semedi kanggone Ingsoen. Kanggo mangerteni marang udjute kahuripan, kang tekane soko Gusti ugo marang kuwasane sedulor papat kang diutus Gusti, kang pareng warto kanggoning kahuripane Ingsoen.

---------------------------------------------
Dothogoboso kodjodolohodjodo dhojotojo gokodjobojogojo.
Thodoso Dothogoboso kodjodolohodjodo dhonojobokodjo
lohobosodjodohopo thorowothobosonyojodjo.


Layang Djoyoboyo Halaman 45

Wedjangan mahos dungo kanggo nyuwon keslametan, marang Gusti, kang moho kuwoso. Supoyo opo kang dadi pendjalukhe Ingsoen, biso kaleksanan.---------------------------------------------------

Dothogoboso kodjodolohodjodo, djodohonothopoholoko
dhokodjojonyojo kodjodolohodjodo sodjodogojokodjo
gothongojodjo. Dothogoboso kodjodolohodjodo dhojotojo
gothobowoso. Dothogoboso kodjodolohodjodo nyohomongkodjodo
lohogokodhonyothomongdjohodjo, rothodhohobokodjodo
thorowothobosodjodo sodjodogojokodjo. Thodoso
rothodhohobokodjodo thorowothobosodjodo gokorothopojomong
nyohonyohobo, kodjodolohodjodo dhojodhojodjodo
sodjodogojokodjo. Dothogoboso kodjodolohodjodo
nyohomongkodjodo lokogopohodhokobohodjo,
rothodhohobokodjodo dokogohodjodo sonyojodjo
sodjodogojokodjo, kodjodolohodjodo dhojotojo gothobowoso. Joho
Djoborolo. Joho Mokoholo. Joho Hosoropolo. Joho Hodjorolo.
Joho sodjodogojokodjo. Gokorowohobosodjoko
dhohodjothodjodogojo. Dothogoboso kodjodolohodjodo dhojotojo
gokodjobojogojo, thodoso Dothogoboso kodjodolohodjodo
dhonojobokodjo lohobosodjodohopo thorowothobosonyojodjo.


Wedjangan marang sabdhoning Gusti, mahos dungo. Kanggo nyukor rambuting djabang bayi, kang umure ngantjek selapan ndino.

------------------------------------------

Dothogoboso kodjodolohodjodo dhojotojo lothongojogojo.3x
Gosomongdjojo gokodjodolohopohodjosodjodo mongjodojo.
Lohodjodo jodjojo sodjodo monghodohodjosodjodo
rowohonohodjodo nohowoso. Gopohodhokobo
gokodhonyothomongdjojo, gohodjodolokodjodo
lothongohogohodjosodjodo Dothogoboso.

Layang Djoyoboyo Halaman 46

Wedjangan kanggo mangerteni marang dununge tanggal 1 hosoro, kanggoning bongoso Djowo. Kang iseh durong mangerteni marang sumpahing Mokoholo, kang diutos Gusti.

-------------------------------------------------
Poro bopo soho ibu, sarto sederek sekalian engkang minulyo. Sembah nuwon sanget kawulo atorake dumateng Gusti, engkang moho kuwoso. Bileh ing dinten sak muniko, kito sedoyo saget numindakaken. Menopo engkang Gusti, sampon atoraken dumateng bongoso Djowo. Engkang sampon kaserat wonten ing layang Djojobojo, miturot ukomipon Mokoholo, engkang sampon kaserat wonten ing bab: 17. Puniko sumpahing Gusti, kagem bongoso Djowo. Engkang dipon sampekaken Gusti, dumateng Mokoholo. Ugi engkang dipon sebot hosoro muniko: artinipon dinten pangleburing duso, miturot bohoso ngawi gaib. engkang dipon ngendikakaken Gusti, dumateng Mokoholo. Supados bongoso Djowo, engkang taseh mangertos dumateng mungguhing dinten hosoro muniko. Sageto nyuwon pangaksumo dumateng Gusti, engkang moho kuwoso. Ngagem bohoso ngawi. engkang sampon kaserat wonten ukomipon Mokoholo, bab: 10. Awet muniko, kito bongoso Djowo, engkang taseh mangertos, dumateng sumpahing Gusti, engkang dipon ngendikakaken Gusti, dumateng Mokoholo. Sumonggo kito sekalian nglebor duso kito, dumateng Gusti engkang moho pangaksumo mungguhing bongoso Djowo. Supados kito sekalian, saget mlampah slamet sangkeng kuwasanipon Gusti, wonten ing bumi mulyo muniko. Ugi wonten ing bumi sentosanipon Gusti, mangkenipon. Awet muniko, sumonggo kito sedoyo ngatoraken sembah nuwon dumateng Gusti. Supados menopo engkang kito suwon, sageto dados kasunyatan. Amergi witjaksonoipon Gusti engkang moho kuwoso. Dungo: Gusti engkang moho sutji, engkang kawulo sembah rino klawan wengi. Ugi pandjenengan Gusti, engkang moho pangaksumo. Nebusi dusanipon kawulo bongoso Djowo. Engkang taseh mirengaken menopo dawohipon pandjenengan. Moho kuwoso Gusti, kawulo atoraken dumateng pandjenengan, engkang moho basuki: Nuwon.

Layang Djoyoboyo Halaman 47

Wedjangan marang sabdhoning Gusti, kang pareng hokosoro Djowo bohoso ngawi. Kanggoning bongoso Djowo.-------------------------------------------------------------


Layang Djoyoboyo Halaman 48

Wedjangan marang sabdhoning Gusti, kang pareng hokosoro djowo ngawi gaib. Kanggoning Djoborolo, Mokoholo, Hosoropolo, Hodjorolo. Kanggo ngendikan, marang Gusti.

------------------------------------------------------


Layang Djoyoboyo Halaman 49

( 1 )Wedjanganing Djoborolo kanggo nyuwon pangestuning Gusti. Yen Ingsoen arep lelungan.--------------------------------

Gusti engkang welas asih. Gusti engkang moho waspodo.
Nyaksekake lelampahing Ingsoen. Ugi Gusti engkang moho
waspodo, pareng keslametan dumateng Ingsoen.
Gosoto hongokongo woloso hosoho. Gosoto hongokongo moho
wosopodo. Nyokosokoko lolomopohongo hongosono. Hogo
Gosoto hongokongo moho wosopodo, porongo kosolomotono
domotongo hongosono.

Layang Djoyoboyo Halaman 50

( 2 )Wedjanganing Djoborolo kanggo nyuwon pangestuning Gusti. Yen Ingsoen metukhi uwong kang lagi loro.

----------------------------------------------------

Gusti engkang welas asih. Ugi Gusti engkang pareng keslametan.
Dothogoboso kodjodolohodjodo ngokopohogo hogosoto.
Thodoso Dothogoboso kodjodolohodjodo nyohomongkodjodo
lokogopohodhokobohodjo.
( 3 )
Wedjangan marang sabdhoning Gusti.
Mahos dungo, kanggoning djalmo manungso
kang uwes sedoh, bali marang kahananing Gusti.
Kang moho kuwoso kanggo sak lawase.
------------------------------------------------
Gusti engkang moho kuwoso, mreksani kedadian
kang moho nyoto. Soko kuwasaning Gusti, siro teko.
Soko kuwasaning Gusti, siro bali.3x.

Layang Djoyoboyo Halaman 51

( 4 )
Wedjanganing Djoborolo kanggo nyuwon pangestuning Gusti. Yen Ingsoen ing bebayan.
--------------------------------------------------


Dothogoboso kodjodolohodjodo dhojotojo lothongojogojo.
Kodjodolohodjodo lothongojogojo dhonohopokoloholoko.
Dhokodjojonyojo kodjodolohodjodo rohorojogo
nyohodjowothongojodjo sodjodogojokodjo.
Gusti engkang moho kuwoso. Engkang kuwoso mbalekake
menopo engkang dados panyuwon Ingsoen.

Layang Djoyoboyo Halaman 52

( 5 )
Wedjanganing Djoborolo kanggo nyuwon pangestuning Gusti. Diwotjo ing mburi pelawangan ngarep omah. Supoyo Ingsoen biso oleh wisikhaning Gusti.
-----------------------------------------------------


Layang Djoyoboyo Halaman 53

( 6 )
Wedjanganing Mokoholo kanggo nyuwon pangestuning Gusti. Mahos dungo, supoyo Ingsoen biso bebarengan marang sedulor papat. Kang asmone Djoborolo, Mokoholo, Hosoropolo, Hodjorolo.
---------------------------------------------------------------------------------
Dothogoboso kodjodolohodjodo, djodohonothopoholoko, dhokodjojonyojo, kodjodolohodjodo, sodjodogojokodjo gothongojodjo. Dothogoboso kodjodolohodjodo, dhojotojo lothongojogojo. Kodjodolohodjodo, nyohomongkodjodo, lokogopohodhokobohodjo, rothodhohobokodjodo thorowothobosodjodo, sodjodogojokodjo. Thodoso rothodhohobokodjodo, gokorothopojomong nyohonyohobo, kodjodolohodjodo, dhojodhojodjodo sodjodogojokodjo. Gusti engkang ngabulake, menopo engkang Ingsoen suwon. Gusti engkang moho kuwoso. Engkang pareng keslametan dumateng udjuting Ingsoen. Ugi dumateng sedulor papat, engkang momong Ingsoen. Gusti engkang pareng keslametan, dumateng udjuting Ingsoen, engkang moho sutji:
Joho Dothogoboso
Joho Djoborolo
Joho Mokoholo
Joho Hosoropolo
Joho Hodjorolo
Joho Sodjodogojokodjo, sedjatining manungso. Gusti engkang moho sentoso, ugi Gusti engkang mboten katingal udjutipon.

Layang Djoyoboyo Halaman 54

( 7 )
Wedjanganing kanggo nyuwon pangestuning Gusti. Bohoso ngawi iki biso digunakake kanggo keperluan opo wahe. Ditulis ono ing kertas putih.
--------------------------------


Layang Djoyoboyo Halaman 55

( 8 )
Wedjanganing kanggo nyuwon pangestuning Gusti. Bohoso ngawi iki biso digunakake kanggo keperluan opo wahe. Ugo kanggo nulak bebayan opo wahe, kang katon utowo, kang ora katon.
----------------------------------------------------------


Layang Djoyoboyo Halaman 56

Wedjangan marang sabdhoning Gusti. Kanggo nglebor marang kesalahaning Ingsoen.
--------------------------------------------------------
Gusti engkang moho pangaksumo.3x Engkang kuwoso pareng kasempurnan, marang udjuting Ingsoen, kang moho sutji. Gusti engkang moho mreksani.3x Ingsoen nglebur marang kesalahaning Ingsoen. Ugo marang dusaning Ingsoen, kang tansah anggawe sengsaraning kahuripaning Ingsoen, rino klawan wengi. Gusti engkang moho pangaksumo. Pandjenengan sirnakake bebayan kahuripanipon Ingsoen. Supados kahuripan Ingsoen meniko, saget sempurno. Amergi kuwasanipon pandjenengan, kagem sak lawase. Gusti engkang welas asih, lan moho witjaksono.3x Pandjenengan djagi kahuripan kawulo meniko. Supados kawulo saget mlampah slamet, wonten ing dalanipon pandjenengan, kagem sak lawasipon. Duh, Gusti, engkang moho kuwoso. Among dumateng pandjenengan, kawulo pasrahaken gesang lan sedoh kawulo. Sangkeng gudanipon setan engkang tjeloko. Moho kuwoso Gusti, kawulo atoraken dumateng pandjenengan. Engkang pareng kasempurnan dumateng kahuripanipon Ingsoen, wonten ing bumi mulyo meniko, ugi ing bumi sentoso mangkenipon.


Wedjangan marang sabdhoning Gusti, kanggoning Ingsoen. Mahos dungo pangaksumo, yen Ingsoen durong biso nglakokake sesadjen, utowo Ingsoen lagi ono ing paran.
----------------------------------------------------
Gusti engkang welas asih, lan moho pangaksumo. Sirnakake bebayan, kang ono ing raganing Ingsoen. Ugo sirnakake kabeh kesalahaning Ingsoen, marang sedulor Ingsoen kang papat. Slamet sangkeng kuwasanipon pandjenengan Gusti, ugi slamet dumateng kahananipon Ingsoen, engkang sedjati, kagem sak lawase.7x. Jo Gusti kang moho sutji. Jo Gusti kang moho pangaksumo. Jo Gusti kang moho sentoso. 33x.

Layang Djoyoboyo Halaman 57

Ngokorowohodjodohodjosodjodo Hodjorolo, lohodjododojo djorokopokodjodo bokolohodjosodjodo nokonohowohodjo


Layang Djoyoboyo Halaman 58

Ngokorowohodjodohodjosodjodo Hodjorolo, lohodjododojo djowothongojodjo lothongohogohodjosodjodo Dothogoboso


Layang Djoyoboyo Halaman 59

Ngokorowohodjodohodjosodjodo Hodjorolo, lohodjododojo djodopohongohodjo nokonohowohodjo jonyojo ngohotoko