Wednesday, September 9, 2015

Layang Djoyoboyo Halaman 33

ing mburi palawangan ngarep omah, ing wayah djam rolas mbengi: Gusti engkang welas asih, kang moho kuwoso pareng kasempurnane, Djoborolo, Mokoholo, Hosoropolo, Hodjorolo. Kang ndjogo ragane Ingsoen, rino klawan wengi.( diwotjo kapeng 7.)

( 1 )
Wedjangan marang dungane Gusti, kang disampekake
marang Hosoropolo, kanggone bongoso Djowo.
----------------------------------------------------------
Hosoropolo pareng dawoh: Siro bongoso Djowo, yen nduweni pendjalok marang Gusti. Utowo djalmo manungso kuwi nggawe susahing siro. Watjanen dungo iki sak okehe, pitong mbengi lawase ing wayah djam wolu mbengi. Siro bakal nerimo opo kang dadi, pendjalukhe siro: Gusti kang moho kuwoso, kang ngabulake kekarepane Ingsoen. Ugi pandjenengan Gusti, kang pareng menopo, kang Ingsoen suwon.

( 2 )
Wedjangan marang dungane Gusti, kang disampekake
marang Hosoropolo, kanggone bongoso Djowo.
----------------------------------------------------------
Hosoropolo pareng dawoh: Siro bongoso Djowo, yen nduweni anak kang pikirane rodo kethol, siro odjo bingong. Ndjukokho banyu sak gelas, lan dunganono bandjor diombekake. Anangeng yen botjah kuwi uwes biso motjo, kongkonen botjah kuwi motjo dungo iki, botjah kuwi bakal bali sempurno: Gusti engkang moho kuwoso wonten ing djagat meniko. Ugi pandjenengan Gusti, kang kuwoso nyirnakake bebayan, engkang manggen wonten ing raganipon, anak kawulo. Sirno bebayan sangkeng kuwoso pandjenengan.

( 3 )
Wedjangan marang dungane Gusti, kang disampekake
marang Hosoropolo, kanggone bongoso Djowo.
---------------------------------------------------------
Hosoropolo pareng dawoh: Siro bongoso Djowo, yen siro nduweni panyuwon marang Gusti. Opo wahe kang siro suwon, Gusti bakal maringi, lan mirengake opo kang dadi panyuwune siro. Angger siro kuwi pertjoyo marang Gusti kang moho sutji, ugo kang moho witjaksono. Lan siro bakal diparingi umor kang pandjang yen siro, mahos dungo iki: Gusti kang moho sentoso, kang pareng, Ingsoen yuswo kang pandjang.


33

Layang Djoyoboyo Halaman 34

( 1 )
Wedjangan marang dungane Gusti, kang disampekake
marang Hodjorolo, kanggone bongoso Djowo.
--------------------------------------------------------
Hodjorolo pareng dawoh: Siro bongoso Djowo, yen ing kesusahan opo wahe. Siro odjo nduweni ati kang bingong, kanggo ngadepi, opo kang dadi, susahing siro. Watjanen dungo iki, lan nenuwon marang Gusti, bebayan kuwi bakal sirno: Gusti engkang welas asih, lan moho pangaksumo.

( 2 )
Wedjangan marang dungane Gusti, kang disampekake
marang Hodjorolo, kanggone bongoso Djowo.
--------------------------------------------------------
Hodjorolo pareng dawoh: Siro bongoso Djowo, yen djalmo manungso, nggawe olo marang siro. Siro ora perlu wedi, senadjan kuwi olone manungso, utowo olone setan. Mahoso dungo iki, bebayan opo wahe bakal bali marang uwong kang nggawe olone siro: Gusti kang moho kuwoso, ugi pandjenengan engkang nyempitake sedanten urusan engkang ndamel sengsarane Ingsoen.

( 3 )
Wedjangan marang dungane Gusti, kang disampekake
marang Djoborolo, kanggone bongoso Djowo.
-------------------------------------------------------
Hodjorolo pareng dawoh: Siro bongoso Djowo, yen kelangan opo wahe, siro odjo bingong. Watjanen dungo iki sak okehe, barang siro kang ilang bakal bali: Gusti kang moho sutji, ugi pandjenengan Gusti, kang mbalekake menopo kang Ingsoen suwon.

( 1 )
Wedjangan marang dungane Gusti, kanggo ngedusi
djalmo manungso kang uwes sedoh.
------------------------------------------
Gusti engkang welas asih lan moho witjaksono, engkang nyiptakake langet lan bumi, sarto isinipon. Ugi pandjenengan Gusti, engkang kuwoso pareng gesang lan sedoh, dumateng djalmo, manungso, engkang wonten ing djagat meniko. Gusti engkang moho kuwoso. Sangkeng ngarso pandjenengan, Ingsoen sutjekake rogo, engkang sampon pandjenengan pisah deneng sukmo. Kang bali wonten ing ngarsanipon pandjenengan, kagem


34

Layang Djoyoboyo Halaman 35

kang moho sutji. Gusti engkang welas asih lan moho kuwoso. Pandjenengan sirnakake bebayane rogo, sangkeng kuwoso pandjenengan ing dinten sak meniko. Slamet sentoso sangkeng kuwoso pandjenengan. ( dungo iki diwotjo, kapeng 3. bandjor. djasate diadusi nganggo kembang werno limo.)

( 2 )
Wedjangan marang dungane Gusti, kanggo mendem
djasate djalmo manungso kang uwes sedoh.
---------------------------------------------------
Gusti engkang welas asih lan moho witjaksono, engkang kuwoso wonten ing djagat meniko. Gusti engkang welas asih lan moho pangaksumo. Ing dinten sak meniko, kawulo nyaksekake dumateng udjuting rogo kang sampon pandjenengan pisahake deneng sukmo, bali sempurno marang kahananipon pandjenengan kang moho sentoso. Sedulor papat engkang manggen, wonten ing ngadjeng, ugi engkang manggen wonten ing wingkeng. Sarto engkang wonten, kiwo lan tengenipon rogo kang sampon kapisah deneng sukmo, bali sempurno ngiringi udjuting sukmo, wonten ing ngarso pandjenengan kagem sak lawase. Gusti engkang moho pangaksumo. Kawulo nyuwon, pangaksumo dumateng pandjenengan, ing dinten sak meniko. Kagem sukmo kang moho sutji kang kondor wonten ing ngarso pandjenengan kagem sak lawase. Pandjenengan paringi pangaksumo, ugi panggenan engkang sahe wonten ngarso pandjenengan. Paringono katentreman dumateng keluarginipon engkang dipon tinggalaken, engkang sak meniko taseh gesang. Supados piyambakipon meniko, saget mirengaken, menopo engkang dados panyuwon pandjenengan. Gusti engkang moho kuwoso, ugi pandjenengan engkang moho pangaksumo. Among pandjenengan panutanipon kawulo, kang mekso ukom kagem djalmo manungso, kondor wonten ing kahananipon pandjenengan kang moho sentoso. Moho kuwoso Gusti, engkang pareng sedantenipon: Nuwon.


35

Layang Djoyoboyo Halaman 36

Wedjangan marang sabdhoning Gusti mahos dungo.
Keslametan kanggo kaperluane kawulo.
-----------------------------------------------
Dothogoboso kodjodolohodjodo, ngokopohogo hogosoto.
Pohodjo dhojotojo ngosobowohologojodjojo. Dothogoboso
kodjodolohodjodo, ngokopohogo hogosoto. Pohodjo dhojotojo
nyoho djodohologothodhojo. 3x
Gusti engkang welas asih, lan moho witjaksono. Gusti engkang welas asih lan moho pangaksumo. Moho kuwoso Gusti, kawulo atoraken dumateng pandjenengan. Bileh ing dinten sak muniko, pandjenengan saget mreksani lan nyaksekaken, menopo engkang dados kaperluan kito sedoyo. Moho kuwoso Gusti, kawulo atoraken dumateng pandjenengan. Bileh ngantos sak muniko, pandjenengan tansah maringi redjeki. Lan keslametan dumateng kawulo sedoyo, ngantos sak muniko. Gusti engkang moho kuwoso. Engkang kawulo sembah rino klawan wengi. Pandjenengan djagi kahuripan kawulo sedoyo, engkang wonten ing mriki. Supados bebayan engkang tansah anggudo kawulo, rino klawan wengi, sageto sirno sangkeng kuwoso pandjenengan, kagem sak lawasipon. Gusti engkang welas asih lan moho kuwoso, wonten ing djagat muniko. Sembah nuwon sanget, kawulo atoraken dumateng pandjenengan ing dinten sak muniko. Pandjenengan tebehaken sedoyo bebayan, engkang katon ugi bebayan, engkang mboten katingal. Engkang tansah ndamel susahipon kahuripan kito sedoyo. Moho kuwoso Gusti kawulo atoraken dumateng pandjenengan, ugi dumateng Djoborolo, Mokoholo, Hosoropolo, Hodjorolo. Engkang pandjenengan utos ndjagi kahuripan kito sedoyo, wonten ing bumi mulyo muniko. Sembah nuwon kawulo atoraken dumateng pandjenengan, Gusti. Moho kuwoso kawulo atoraken dumateng pandjenengan: Nuwon.


36

Layang Djoyoboyo Halaman 37

Wedjangan dungo kanggoning Ingsoen, kang uwes sedoh.
Bali marang kahananing Gusti, kang moho sutji.
---------------------------------------------------------
Gusti engkang welas asih lan moho witjaksono. Gusti engkang welas asih lan moho pangaksumo. Gusti engkang welas lan moho sentoso. Ingsoen engkang sampon kondor wonten ing ngarso pandjenengan, ugi dumateng Ingsoen engkang taseh kagungan kalepatan dumateng pandjenengan. Ingsoen engkang tansah nglalekaken dumateng asal lan usolipon Ingsoen, ugi dumateng kadegdajanipon Ingsoen engkang sampon pandjenengan parengaken. Gusti engkang welas asih lan moho witjaksono wonten ing djagat meniko. Ingsoen nyuwon pangaksumo pandjenengan, kagem nebusi sengkalane Ingsoen engkang sampon kondor wonten ing bumi sentosanipon pandjenengan, supados sukmanipon Ingsoen meniko saget angsal panggenan engkang sahe ing ngarso pandjenengan. Ugi dumateng keluarginipon engkang taseh gesang mboten nandang kasengsaran amergi dusanipon Ingsoen. Ingsoen engkang tansah mbantah menopo engkang dados ngendikan pandjenengan, ugo dumateng sedulor Ingsoen engkang sekawan, engkang pandjenengan utos ndjagi Ingsoen wonten ing bumi mulyo wahunipon. Dothogoboso kodjodolohodjodo moho lothongojogojo, jo, dothogoboso kodjodolohodjodo njokomongpotho rosogokodhonohoto. Gusti engkang moho kuwoso, jo Gusti engkang perlu disembah rino lan wengi. Pandjenengan sirnakake sengkalane Ingsoen engkang sampon sedoh, supados mboten dados susahipon keturunane Ingsoen engkang sak meniko taseh gesang. Sirno bebayan sangkeng kuwoso pandjenengan Gusti, ugi sirno kesalahanipon Ingsoen, dumateng pandjenengan. Gusti engkang moho pangaksumo. 3x. Ingsoen sempurnakaken udjute Ingsoen kang moho sutji, kondor sempurno wonten ing ngarsonipon pandjenengan, sentoso kagem sak lawase, sangkeng kuwoso pandjenengan. Gusti engkang welas asih lan moho witjaksono, sembah nuwon sanget Ingsoen atoraken dumateng pandjenengan, engkang kuwoso pareng pangaksumo ugi ukuman dumateng djalmo manungso, engkang mboten mirengake menopo engkang dados ngendikan nipon pandjenengan, amergi djalmo manungso meniko kesupen dumateng pandjenengan. Bileh pandjenengan meniko engkang kuwoso, wonten ing djagat meniko, ugi engkang kuwoso pareng pangaksumo sarto ukuman, dumateng djalmo manungso engkang mboten, mirengake menopo dawohipon pandjenengan. Moho kuwoso Gusti, Ingsoen atoraken dumateng pandjenengan. Ing dinten sak muniko: Nuwon.


37

Layang Djoyoboyo Halaman 38

Wedjangan marang sabdhoning Gusti,
mahos dungo pangaksumo ono ing keramatan.
Kanggoning djalmo manungso kang uwes sedoh.
-----------------------------------------------------------
Gusti engkang welas asih, lan moho kuwoso wonten ing djagat meniko. 7x. Gusti engkang welas asih, lan moho kuwoso pareng pangaksumo wonten ing djagat meniko. 7x. Pandjenengan Gusti, engkang moho kuwoso pareng pangaksumo dumateng sukmanipon. ****** engkang sampon kondor wonten ing ngarsonipon pandjenengan. Paringono pangaksumo ugi panggenan engkang sahe kagem sukmo engkang moho sutji, engkang sampon kondor wonten ing ngarso pandjenengan. Gusti engkang welas asih, lan moho kuwoso mreksani menopo engkang dados kaperluanipon kawulo. Moho kuwoso Gusti, kawulo atoraken dumateng pandjenengan, engkang pareng pangaksumo.

Wedjangan marang sabdhoning Gusti, kanggone Ingsoen.
Diwotjo yen Ingsoen arep ados kramas.
-----------------------------------------------
Niat Ingsoen ados kramas, kanggo ngresikhi ragane Ingsoen soko, bebayan setan. Kang tansah nggudo kahuripane Ingsoen rino klawan wengi. Sirno bebayan kang ono ing ragane Ingsoen, ugo sirno sengkalane Ingsoen. Kang tansah nutupi tjahyoning Ingsoen kang moho sutji. Slamet marang kahuripane Ingsoen, soko kuwasane Gusti, kang mbalekake sengkolone rogo.

Wedjangan marang sabdhoning Gusti, kanggone Ingsoen.
Diwotjo yen Ingsoen arep nglakoni poso.
-------------------------------------------------
Niat Ingsoen poso kanggo ngresikhi isine rogo, amergo sengkalane Ingsoen kang tekane soko gudane setan. Slamet marang lakune posone Ingsoen, ugo slamet marang sak isine ragane Ingsoen. Soko kuwasane Gusti, kang moho waspodo.
38

Layang Djoyoboyo Halaman 39

Wedjangan marang sabdhoning Gusti, mahos dungo.
Kanggo ngruwat sengkalaning djalmo manungso.
-----------------------------------------------------------
Dothogoboso, kodjodolohodjodo, dhojotojo lothongojogojo. 3x
Gohodhonyojodjo nyohodjorowokodjokodjodohodjo
bosopohomong, lohotothomongsonyohodjosonyojodjo
rowohopodhojo dhohodjothodjodogojo dhokodjosolojo.
Hodhokomongdoso rothogohodjosonyojodjo nyojomongjo
pokopothotothomongko. Dothogoboso, kodjodolohodjodo,
dhojotojo lothongojogojo.3x Nyohodjorowokodjokodjodohodjo
nyohomongsodjodoso, lohogokodhonyothomongdjohodjo,
rothodhohobokodjodo lohotothomongsonyohodjosonyojodjo
rowohopodhojo dhohodjothodjodogojo dhokodjosolojo,
gohodjodolokodjodo lothongojogojo
nyohodjorowokodjokodjodohodjo. Dhojotojo lothongojogojo
Dothogoboso, lohongothopojo hobojomongholokodjo
rothodhohobokodjodo nyohodjorowokodjokodjodohodjo, thodoso
rothodhohobokodjodo rowohopodhojo dhohodjothodjodogojo
dhokodjosolojo. Kodjodolohodjodo
nyohodjorowokodjokodjodohodjo nyohomongsodjodoso
lohogokodho nyothomongdjohodjo. Dothogoboso,
kodjodolohodjodo, dhojotojo lothongojogojo.3x Kodjodolohodjodo
djodohonothopoholokodjo dhokodjojonyojo, kodjodolohodjodo
rohorojogo nyohodjowothongojodjo lohongothopojo:
Djothongojodjo.
Wedjangan marang sabdhoning Gusti, mahos dungo.
Kanggo ngruwat sengkalaning djalmo manungso.
-----------------------------------------------------------
Gusti engkang moho kuwoso.3x Sampon pandjenengan tilar, kahuripanipon djalmo manungso meniko amergi dusanipon poro leluhure. Gusti engkang moho kuwoso.3x Pandjenengan paringi kasempurnan, dumateng kahuripanipon djalmo manungso meniko, sangkeng kuwoso pandjenengan. Moho kuwoso Gusti, kawulo atoraken dumateng pandjenengan, ugi dumateng djalmo manungso meniko. Engkang pandjenengan paringi kasempurnan. Gusti engkang moho kuwoso.3x Engkang ngabulaken menopo engkang dados panyuwon kawulo: Nuwon.
39

Saturday, August 1, 2015

Layang Djoyoboyo Halaman 40

Wedjangan kanggo nggunakake dungo, kanggo wong wadon. Kang mbobot pitong sasi. Kang perlu diadusi. Nganggo kembang werno pitu.

-------------------------------------------------
Gusti engkang welas asih, lan moho witjaksono. Gusti engkang welas asih lan moho kuwoso. Moho kuwoso Gusti, kawulo atoraken dumateng pandjenengan, ing dinten sak muniko. Bileh udjuting djabang bayi, engkang taseh manggen wonten ing bumi sutjinipon ibu muniko. Sampon sempurno, amergi kuwoso pandjenengan. Sirno bebayan, engkang manggen wonten ing raganipon bopo lan ibuning djabang bayi. Ugi dumateng djabang bayi engkang taseh sutji. Sirno bebayan. Sirno bebayan. Sirno bebayan. Soko sengkalane setan kang olo. Slamet sempurno marang udjuting djabang bayi. Sangkeng kuwoso pandjenengan Gusti, kagem sak lawase.


Wedjangan marang sabdhoning Gusti, mahos dungo. Kanggo ngusir sengkalaning djalmo manungso, kang perlu diadusi. Nganggo kembang miturot neptu dino lan pasarane kelahiran.

-------------------------------------------------------------------------
Gusti engkang welas asih, lan moho witjaksono. Engkang nyiptakake langet lan bumi sarto isinipon. Ugi pandjenengan Gusti, engkang moho kuwoso wonten ing djagat meniko. Moho kuwoso Gusti, kawulo atoraken dumateng pandjenengan. Engkang pareng pangaksumo dumateng djalmo manungso engkang kagungan sambikolo.
Sengkolo kang teko soko kidol, baliho mangidol.
Sengkolo kang teko soko lor, baliho mangalor.
Sengkolo kang teko soko kulon, baliho mangulon.
Sengkolo kang teko soko wetan, baliho mangetan.
Sengkolo kang teko soko ngisor, bali sempurno, ambles tengahing bumi. Sengkolo kang teko soko nduwor, bali sempurno manduwor, kang nembusi awang-awange Gusti, kang moho sutji, ugo kang moho sentoso. Nyuwon pangestu slamet Gusti, nyuwon sentoso slamet dumateng pandjenengan. Ugi dumateng raganipon. ****** (disebut djenenge kang diadusi.) kagem sak lawase sangkeng kuwoso pandjenengan.

Layang Djoyoboyo Halaman 41

( 1 )Wedjangane Semedi, kanggone Ingsoen. Kanggo netepake kapertjayane marang Gusti, kang moho kuwoso.-----------------------------------------

Dothogoboso kodjodolohodjodo djodohonothopoholoko
dhokodjojonyojo kodjodolohodjodo, sodjodogojokodjo
gothongojodjo.
Bandjor mahos dungo:
Dothogoboso kodjodolohodjodo dhojotojo gothobowoso


Layang Djoyoboyo Halaman 42

( 2 )

Wedjangane Semedi, kanggone Ingsoen. Kanggo mangerteni, marang udjute sedulur papat, kang momong Ingsoen. Ugo kang pareng keslametan marang Ingsoen, rino klawan wengi.

-------------------------------------------
Dothogoboso kodjodolohodjodo nyohomongkodjodo
lokogopohodhokobohodjo, dhohomonghodjodo thorowothoboko
sodjodogojokodjo. Thodojo dhohomonghodjodo thorowothoboko
gokorothopojomong nyohonyohobo, kodjodolohodjodo
dhojodhojodjodo sodjodogojokodjo.
Bandjor mahos dungo:
Dothogoboso kodjodolohodjodo djokobokonyoholoko tholojodho


Layang Djoyoboyo Halaman 43

( 3 )

Wedjangane Semedi kanggone Ingsoen. Kanggo nyempurnakake udjute Ingsoen, naliko Ingsoen, iseh manggon ing bumi Sutji. Bebarengan karo sedulur papat, kang diutus Gusti.

------------------------------------------------------------
Dothogoboso kodjodolohodjodo nyohomongkodjodo
lohogokodhonyothomongdjohodjo, dhohomonghodjodo
thorowothobosodjodo sodjodogojokodjo.
Kodjodolohodjodo dhojotojo gothobowoso.
Bandjor mahos dungo:
Joho Dothogoboso, Joho Djoborolo, Joho Mokoholo, Joho
Hosoropolo, Joho Hodjorolo, Joho sodjodogojokodjo.
Gokorowohobosodjoko dhohodjothodjodogojo


Layang Djoyoboyo Halaman 44

( 4 )

Wedjangane Semedi kanggone Ingsoen. Kanggo mangerteni marang udjute kahuripan, kang tekane soko Gusti ugo marang kuwasane sedulor papat kang diutus Gusti, kang pareng warto kanggoning kahuripane Ingsoen.

---------------------------------------------
Dothogoboso kodjodolohodjodo dhojotojo gokodjobojogojo.
Thodoso Dothogoboso kodjodolohodjodo dhonojobokodjo
lohobosodjodohopo thorowothobosonyojodjo.


Layang Djoyoboyo Halaman 45

Wedjangan mahos dungo kanggo nyuwon keslametan, marang Gusti, kang moho kuwoso. Supoyo opo kang dadi pendjalukhe Ingsoen, biso kaleksanan.---------------------------------------------------

Dothogoboso kodjodolohodjodo, djodohonothopoholoko
dhokodjojonyojo kodjodolohodjodo sodjodogojokodjo
gothongojodjo. Dothogoboso kodjodolohodjodo dhojotojo
gothobowoso. Dothogoboso kodjodolohodjodo nyohomongkodjodo
lohogokodhonyothomongdjohodjo, rothodhohobokodjodo
thorowothobosodjodo sodjodogojokodjo. Thodoso
rothodhohobokodjodo thorowothobosodjodo gokorothopojomong
nyohonyohobo, kodjodolohodjodo dhojodhojodjodo
sodjodogojokodjo. Dothogoboso kodjodolohodjodo
nyohomongkodjodo lokogopohodhokobohodjo,
rothodhohobokodjodo dokogohodjodo sonyojodjo
sodjodogojokodjo, kodjodolohodjodo dhojotojo gothobowoso. Joho
Djoborolo. Joho Mokoholo. Joho Hosoropolo. Joho Hodjorolo.
Joho sodjodogojokodjo. Gokorowohobosodjoko
dhohodjothodjodogojo. Dothogoboso kodjodolohodjodo dhojotojo
gokodjobojogojo, thodoso Dothogoboso kodjodolohodjodo
dhonojobokodjo lohobosodjodohopo thorowothobosonyojodjo.


Wedjangan marang sabdhoning Gusti, mahos dungo. Kanggo nyukor rambuting djabang bayi, kang umure ngantjek selapan ndino.

------------------------------------------

Dothogoboso kodjodolohodjodo dhojotojo lothongojogojo.3x
Gosomongdjojo gokodjodolohopohodjosodjodo mongjodojo.
Lohodjodo jodjojo sodjodo monghodohodjosodjodo
rowohonohodjodo nohowoso. Gopohodhokobo
gokodhonyothomongdjojo, gohodjodolokodjodo
lothongohogohodjosodjodo Dothogoboso.

Layang Djoyoboyo Halaman 46

Wedjangan kanggo mangerteni marang dununge tanggal 1 hosoro, kanggoning bongoso Djowo. Kang iseh durong mangerteni marang sumpahing Mokoholo, kang diutos Gusti.

-------------------------------------------------
Poro bopo soho ibu, sarto sederek sekalian engkang minulyo. Sembah nuwon sanget kawulo atorake dumateng Gusti, engkang moho kuwoso. Bileh ing dinten sak muniko, kito sedoyo saget numindakaken. Menopo engkang Gusti, sampon atoraken dumateng bongoso Djowo. Engkang sampon kaserat wonten ing layang Djojobojo, miturot ukomipon Mokoholo, engkang sampon kaserat wonten ing bab: 17. Puniko sumpahing Gusti, kagem bongoso Djowo. Engkang dipon sampekaken Gusti, dumateng Mokoholo. Ugi engkang dipon sebot hosoro muniko: artinipon dinten pangleburing duso, miturot bohoso ngawi gaib. engkang dipon ngendikakaken Gusti, dumateng Mokoholo. Supados bongoso Djowo, engkang taseh mangertos dumateng mungguhing dinten hosoro muniko. Sageto nyuwon pangaksumo dumateng Gusti, engkang moho kuwoso. Ngagem bohoso ngawi. engkang sampon kaserat wonten ukomipon Mokoholo, bab: 10. Awet muniko, kito bongoso Djowo, engkang taseh mangertos, dumateng sumpahing Gusti, engkang dipon ngendikakaken Gusti, dumateng Mokoholo. Sumonggo kito sekalian nglebor duso kito, dumateng Gusti engkang moho pangaksumo mungguhing bongoso Djowo. Supados kito sekalian, saget mlampah slamet sangkeng kuwasanipon Gusti, wonten ing bumi mulyo muniko. Ugi wonten ing bumi sentosanipon Gusti, mangkenipon. Awet muniko, sumonggo kito sedoyo ngatoraken sembah nuwon dumateng Gusti. Supados menopo engkang kito suwon, sageto dados kasunyatan. Amergi witjaksonoipon Gusti engkang moho kuwoso. Dungo: Gusti engkang moho sutji, engkang kawulo sembah rino klawan wengi. Ugi pandjenengan Gusti, engkang moho pangaksumo. Nebusi dusanipon kawulo bongoso Djowo. Engkang taseh mirengaken menopo dawohipon pandjenengan. Moho kuwoso Gusti, kawulo atoraken dumateng pandjenengan, engkang moho basuki: Nuwon.

Layang Djoyoboyo Halaman 47

Wedjangan marang sabdhoning Gusti, kang pareng hokosoro Djowo bohoso ngawi. Kanggoning bongoso Djowo.-------------------------------------------------------------


Layang Djoyoboyo Halaman 48

Wedjangan marang sabdhoning Gusti, kang pareng hokosoro djowo ngawi gaib. Kanggoning Djoborolo, Mokoholo, Hosoropolo, Hodjorolo. Kanggo ngendikan, marang Gusti.

------------------------------------------------------


Layang Djoyoboyo Halaman 49

( 1 )Wedjanganing Djoborolo kanggo nyuwon pangestuning Gusti. Yen Ingsoen arep lelungan.--------------------------------

Gusti engkang welas asih. Gusti engkang moho waspodo.
Nyaksekake lelampahing Ingsoen. Ugi Gusti engkang moho
waspodo, pareng keslametan dumateng Ingsoen.
Gosoto hongokongo woloso hosoho. Gosoto hongokongo moho
wosopodo. Nyokosokoko lolomopohongo hongosono. Hogo
Gosoto hongokongo moho wosopodo, porongo kosolomotono
domotongo hongosono.

Layang Djoyoboyo Halaman 50

( 2 )Wedjanganing Djoborolo kanggo nyuwon pangestuning Gusti. Yen Ingsoen metukhi uwong kang lagi loro.

----------------------------------------------------

Gusti engkang welas asih. Ugi Gusti engkang pareng keslametan.
Dothogoboso kodjodolohodjodo ngokopohogo hogosoto.
Thodoso Dothogoboso kodjodolohodjodo nyohomongkodjodo
lokogopohodhokobohodjo.
( 3 )
Wedjangan marang sabdhoning Gusti.
Mahos dungo, kanggoning djalmo manungso
kang uwes sedoh, bali marang kahananing Gusti.
Kang moho kuwoso kanggo sak lawase.
------------------------------------------------
Gusti engkang moho kuwoso, mreksani kedadian
kang moho nyoto. Soko kuwasaning Gusti, siro teko.
Soko kuwasaning Gusti, siro bali.3x.

Layang Djoyoboyo Halaman 51

( 4 )
Wedjanganing Djoborolo kanggo nyuwon pangestuning Gusti. Yen Ingsoen ing bebayan.
--------------------------------------------------


Dothogoboso kodjodolohodjodo dhojotojo lothongojogojo.
Kodjodolohodjodo lothongojogojo dhonohopokoloholoko.
Dhokodjojonyojo kodjodolohodjodo rohorojogo
nyohodjowothongojodjo sodjodogojokodjo.
Gusti engkang moho kuwoso. Engkang kuwoso mbalekake
menopo engkang dados panyuwon Ingsoen.

Layang Djoyoboyo Halaman 52

( 5 )
Wedjanganing Djoborolo kanggo nyuwon pangestuning Gusti. Diwotjo ing mburi pelawangan ngarep omah. Supoyo Ingsoen biso oleh wisikhaning Gusti.
-----------------------------------------------------


Layang Djoyoboyo Halaman 53

( 6 )
Wedjanganing Mokoholo kanggo nyuwon pangestuning Gusti. Mahos dungo, supoyo Ingsoen biso bebarengan marang sedulor papat. Kang asmone Djoborolo, Mokoholo, Hosoropolo, Hodjorolo.
---------------------------------------------------------------------------------
Dothogoboso kodjodolohodjodo, djodohonothopoholoko, dhokodjojonyojo, kodjodolohodjodo, sodjodogojokodjo gothongojodjo. Dothogoboso kodjodolohodjodo, dhojotojo lothongojogojo. Kodjodolohodjodo, nyohomongkodjodo, lokogopohodhokobohodjo, rothodhohobokodjodo thorowothobosodjodo, sodjodogojokodjo. Thodoso rothodhohobokodjodo, gokorothopojomong nyohonyohobo, kodjodolohodjodo, dhojodhojodjodo sodjodogojokodjo. Gusti engkang ngabulake, menopo engkang Ingsoen suwon. Gusti engkang moho kuwoso. Engkang pareng keslametan dumateng udjuting Ingsoen. Ugi dumateng sedulor papat, engkang momong Ingsoen. Gusti engkang pareng keslametan, dumateng udjuting Ingsoen, engkang moho sutji:
Joho Dothogoboso
Joho Djoborolo
Joho Mokoholo
Joho Hosoropolo
Joho Hodjorolo
Joho Sodjodogojokodjo, sedjatining manungso. Gusti engkang moho sentoso, ugi Gusti engkang mboten katingal udjutipon.

Layang Djoyoboyo Halaman 54

( 7 )
Wedjanganing kanggo nyuwon pangestuning Gusti. Bohoso ngawi iki biso digunakake kanggo keperluan opo wahe. Ditulis ono ing kertas putih.
--------------------------------


Layang Djoyoboyo Halaman 55

( 8 )
Wedjanganing kanggo nyuwon pangestuning Gusti. Bohoso ngawi iki biso digunakake kanggo keperluan opo wahe. Ugo kanggo nulak bebayan opo wahe, kang katon utowo, kang ora katon.
----------------------------------------------------------


Layang Djoyoboyo Halaman 56

Wedjangan marang sabdhoning Gusti. Kanggo nglebor marang kesalahaning Ingsoen.
--------------------------------------------------------
Gusti engkang moho pangaksumo.3x Engkang kuwoso pareng kasempurnan, marang udjuting Ingsoen, kang moho sutji. Gusti engkang moho mreksani.3x Ingsoen nglebur marang kesalahaning Ingsoen. Ugo marang dusaning Ingsoen, kang tansah anggawe sengsaraning kahuripaning Ingsoen, rino klawan wengi. Gusti engkang moho pangaksumo. Pandjenengan sirnakake bebayan kahuripanipon Ingsoen. Supados kahuripan Ingsoen meniko, saget sempurno. Amergi kuwasanipon pandjenengan, kagem sak lawase. Gusti engkang welas asih, lan moho witjaksono.3x Pandjenengan djagi kahuripan kawulo meniko. Supados kawulo saget mlampah slamet, wonten ing dalanipon pandjenengan, kagem sak lawasipon. Duh, Gusti, engkang moho kuwoso. Among dumateng pandjenengan, kawulo pasrahaken gesang lan sedoh kawulo. Sangkeng gudanipon setan engkang tjeloko. Moho kuwoso Gusti, kawulo atoraken dumateng pandjenengan. Engkang pareng kasempurnan dumateng kahuripanipon Ingsoen, wonten ing bumi mulyo meniko, ugi ing bumi sentoso mangkenipon.


Wedjangan marang sabdhoning Gusti, kanggoning Ingsoen. Mahos dungo pangaksumo, yen Ingsoen durong biso nglakokake sesadjen, utowo Ingsoen lagi ono ing paran.
----------------------------------------------------
Gusti engkang welas asih, lan moho pangaksumo. Sirnakake bebayan, kang ono ing raganing Ingsoen. Ugo sirnakake kabeh kesalahaning Ingsoen, marang sedulor Ingsoen kang papat. Slamet sangkeng kuwasanipon pandjenengan Gusti, ugi slamet dumateng kahananipon Ingsoen, engkang sedjati, kagem sak lawase.7x. Jo Gusti kang moho sutji. Jo Gusti kang moho pangaksumo. Jo Gusti kang moho sentoso. 33x.

Layang Djoyoboyo Halaman 57

Ngokorowohodjodohodjosodjodo Hodjorolo, lohodjododojo djorokopokodjodo bokolohodjosodjodo nokonohowohodjo


Layang Djoyoboyo Halaman 58

Ngokorowohodjodohodjosodjodo Hodjorolo, lohodjododojo djowothongojodjo lothongohogohodjosodjodo Dothogoboso


Layang Djoyoboyo Halaman 59

Ngokorowohodjodohodjosodjodo Hodjorolo, lohodjododojo djodopohongohodjo nokonohowohodjo jonyojo ngohotoko


Friday, July 31, 2015

Layang Djoyoboyo Halaman 60

Ngokorowohodjodohodjosodjodo Hodjorolo, lohodjododojo rowohopodhojo dhohodjothodjodogojo lohodjodo bothodhosodjoroholo jopojo, dhohomonghodjodo lohotothomongsonyohodjoko sodjodogojokodjo


Layang Djoyoboyo Halaman 61

Rothodjodojo lokogopohodhokobohodjo. Rosongojobowojo, wokodjo sodjodogojokodjo njosodjothorowotho njojogojo rosodjojo ngokobojodjohodjo

losobohono

Layang Djoyoboyo Halaman 62

Rothodjodojo lohodjododojo djowothobowokoloholoko, mongjogojodjoko sodjodogojokodjo lohodjodo dhojotojo gothobowoso

losobohono

Layang Djoyoboyo Halaman 63

Dungo keslametane Djoborolo, Mokoholo, Hosoropolo, Hodjorolo, kanggone bongoso Djowo. Yen arep nyuwon pangaksumo marang Gusti.

< Djoborolo: 1 > Gusti engkang welas asih, lan moho witjaksono. < Djoborolo: 2 > Among Gusti, engkang kuwoso nyiptakake langet lan bumi, sarto isinipon. < Djoborolo: 3 > Supoyo bongoso Djowo biso maringi pangerten, marang bongoso Djowo, kang ono ing djagat iki. Lan nenuwon marang Gusti, kang moho kuwoso, nganggo bohoso ngawi. < Djoborolo: 4 > Gusti uwes maringi sumpah, marang bongoso Djowo. Sarto djalmo manungso kang ono ing djagat iki. Supoyo djalmo manungso biso mangerteni marang kuwasane Gusti. < Djoborolo: 5 > Gusti bakal masang tali marang gulune bongoso Djowo, sarto djalmo manungso liyane kang nglalekake marang peparingane Gusti. < Djoborolo: 6 > Tali kahuripane bongoso Djowo, kang manggon ono ing ngarep lan mburine bongoso Djowo, ora bakal biso sirno. < Djoborolo: 7 > Amergo kuwi uripeng bongoso Djowo, kang ora pertjoyo marang Gusti. Bakal nemokake tjeloko kang gede. Lan bohoso djowo kang dadi peparingane Gusti, bakal disuwon Gusti, bali. < Djoborolo: 8 > Bongoso djowo kang ngrungokake, opo kang dadi pendjalukhe Gusti. Opo wahe kang disuwon, Gusti bakal maringi. Awet Gusti kuwi kang ora katon udjute. Anangeng yen bongoso Djowo pertjoyo marang Gusti, bakal ndeleng pangutjapane. < Djoborolo: 9 > Gusti engkang pareng pangaksumo, dumateng djalmo manungso. Lan Gusti sedjatine arep maringi kahuripan maneh, kanggone djalmo manungso, kang uwes sedoh. < Djoborolo: 10 > Gusti ngutos Djoborolo, kanggo maringi warto marang bongoso Djowo, kang iseh durong biso nyebot asmone, Gusti kang moho kuwoso. < Mokoholo: 11 > Bongoso djowo kang mbantah marang peparingane Gusti, bakal ora biso nemokake asal - usule kang sedjati. Yen bongoso Djowo ora mangerteni marang asmone Gusti.

Layang Djoyoboyo Halaman 64

Layang Djoyoboyo Halaman 64

< Mokoholo: 12 > Wekasan kang uwes tak omongake marang Djoborolo, kang nules ukume bongoso Djowo, ono ing layang Djojobojo. Supoyo bongoso Djowo biso melu marang dalane Gusti. Lan nyebut: moho kuwoso Gusti, engkang pareng sedantenipon, dumateng kahuripan kawulo. < Mokoholo: 13 > Gusti engkang moho kuwoso. Engkang pareng kasempurnan dumateng udjuting kawulo bongoso Djowo. < Mokoholo: 14 > Gusti engkang moho kuwoso. Tjahyonipon rino pandjenengan sampon sirno. Bali dumateng udjutipon wengi sangkeng kuwoso pandjenengan. Slametake kawulo ing dalu meniko, sirnakake bebayan engkang tansah anggudo kawulo. Slamet sangkeng kuwoso pandjenengan. < Mokoholo: 15 > Gusti engkang welas asih, lan moho witjaksono. Kawulo nyebot asmonipon pandjenengan, engkang tansah ngabulake. Menopo engkang dados panyuwon kawulo. < Mokoholo: 16 > Gusti engkang moho sutji, ugi pandjenengan engkang moho kuwoso. Pareng gesang lan sedohnipon kawulo. Kawulo sumpah dumateng Djoborolo, engkang dados utusanipon pandjenengan, engkang pareng warto dumateng bongoso Djowo. < Mokoholo: 17 > Moho kuwoso Gusti, engkang nyiptakake langet lan bumi sarto isinipon. Ugi pandjenengan engkang moho kuwoso, maringi kahuripan dumateng kawulo. < Mokoholo: 18 > Gusti engkang moho kuwoso. Sampon pandjenengan wedalaken sikso pandjenengan, dumateng kawulo bongoso Djowo. Kawulo engkang tansah kagungan pangelingan dumateng sumpahipon, Djoborolo, Mokoholo, Hosoropolo, Hodjorolo, sampon pandjenengan tilar kahuripan kawulo. < Mokoholo: 19 > Gusti engkang pareng witjaksono, engkang tansah maringi warto engkang sahe, dumateng kawulo bongoso Djowo. < Mokoholo: 20 > Gusti engkang kagungan witjaksono, engkang ageng. Engkang pandjenengan parengaken dumateng kawulo bongoso Djowo, engkang mangertos dumateng kuwasanipon pandjenengan. < Hosoropolo: 21 > pangomongan engkang dipon parengaken Gusti, dumateng bongoso Djowo, engkang dereng mangertos dumateng kuwasanipon Gusti. Bongoso djowo engkang tansah mbantah dumateng kuwasanipon Gusti, bakal keno siksane Gusti.

Layang Djoyoboyo Halaman 65

Layang Djoyoboyo Halaman 65

< Hosoropolo: 22 > Ora ono sidjiho pangomongan kang bener, soko djalmo manungso kang ono ing djagat iki. Kedjobo pangomongane Djoborolo kang dadi utusaning Gusti. Gusti engkang moho mreksani, engkang sedjatosipon sumpah pandjenengan meniko, sampon katules wonten ing Kitab Djojobojo. < Hosoropolo: 23 > Gusti engkang welas asih, lan moho witjaksono. Djalmo opo wahe, kang ono ing djagat iki. Kang katon utowo kang ora katon tansah tundok marang Gusti, kang moho kuwoso. < Hosoropolo: 24 > Bongoso djowo sedjatine uwes mangerteni marang kuwasane Gusti. Kang ngutos Mokoholo, nggowo warto kanggone bongoso Djowo. Anangeng bongoso Djowo, malah ninggalake Gusti. Ugo lali marang wekasanku. < Hosoropolo: 25 > Bongoso Djowo ditjiptakake Gusti, soko lemah, geni, banyu, lan angin, bandjor teko udjute bongoso Djowo, kang moho sutji, ono ing bumi mulyo. Awet bongoso Djowo, bongoso kang wiwitan, kang teko nggowo kuwasaning Gusti. < Hosoropolo: 26 > Anangeng bongoso Djowo ora tahu mangerteni, marang peparingane Gusti, kang uwes kathoto ono ing layang Djojobojo. < Hosoropolo: 27 > Gusti engkang moho kuwoso. Yen Gusti mreksani marang kahuripane bongoso Djowo. Gusti tansah nelongso. < Hosoropolo: 28 > Bongoso djowo, uwes nduweni pendjalok dewe, marang kahuripane. Sak untoro kuwi dudnu ukume Gusti, kanggone bongoso Djowo. Gusti engkang moho kuwoso, lan moho witjaksono. Pandjenengan djagi kahuripan kawulo, rino klawan wengi, sangkeng bebayan setan engkang tjeloko. < Hosoropolo: 29 > Gusti engkang nyaksekake dumateng kasengsarane kahuripanipon bongoso Djowo. Lan bongoso Djowo kang uwes biso nyebot asmone Gusti, kudu biso ninggalake barang kang tjeloko, kang manggon ono ing uripe. < Hosoropolo: 30> Duh Gusti. Ora ono pangomongan kang kasep, kanggone siro bongoso Djowo, kanggone nenuwon marang Gusti. Gusti kang pareng pangaksumo. Bongoso djowo lahir udho tanpo opo - opo, kedjobo nggowo kuwasane Gusti kang papat. Anangeng bongoso Djowo, tansah nggawe olo marang ukumane Gusti.

Layang Djoyoboyo Halaman 66

Layang Djoyoboyo Halaman 66

< Hodjorolo: 31 > Wojo Dothogoboso, Wojo Djoborolo, Wojo Mokoholo, Wojo Hosoropolo, Wojo Hodjorolo. Odjo nglalekake marang utusane Gusti, kang uwes nules ukum kahuripane bongoso Djowo, ono ing layang Djojobojo. Yen bongoso Djowo nglakekake, kasengsaran kang teko, kang nyonggo katurunane bongoso Djowo. < Hodjorolo: 32 > Gusti engkang moho kuwoso. Opo wahe kang dadi pendjalukhe bongoso Djowo, Gusti bakal maringi. Gusti engkang moho kuwoso, engkang ngabulake panyuwone bongoso Djowo. < Hodjorolo: 33 > Gusti engkang moho witjaksono engkang kuwoso pareng pangomongan dumateng djalmo manungso. Supoyo djalmo manungso kang ono ing djagat iki, biso nenuwon marang Gusti, nganggo bohose dewe kang tekane soko Gusti. < Hodjorolo: 34 > Gusti engkang moho kuwoso, engkang kuwoso pareng ukuman dumateng bongoso Djowo, ugi djalmo setan kang mboten mirengake dawuhipon Gusti. < Hodjorolo: 35 > Duh Gusti: engkang moho kuwoso. Engkang kuwoso pareng sedantenipon, dumateng kawulo bongoso Djowo. Amergi witjaksono pandjenengan Gusti. Kawulo saget ngraosaken menopo engkang dados peparinganipon pandjenengan. Kagem gesang lan sedohnipon kawulo. < Hodjorolo: 36 > Gusti engkang welas asih, lan moho kuwoso, wonten ing djagat meniko. Ugi pandjenengan engkang kawulo sembah, rino klawan wengi. Tanpo kuwoso pandjenengan Gusti, kados menopo gesang kawulo meniko. < Hodjorolo: .37 > Gusti, pandjenengan djagi keturunan kawulo bongoso Djowo. Sampon pandjenengan sirnakake ukom pandjenengan, engkang sampon kaserat wonten ukomipon Hodjorolo. < Hodjorolo: 38 > Among amergi dusanipon poro leluhure bongoso Djowo, engkang mboten mirengake sumpah pandjenengan. Duh Gusti. Pandjenengan datengaken tjahyo kahuripanipon bongoso Djowo, Supados kawulo saget mlampah slamet wonten ing ukom pandjenengan. < Hodjorolo: 39 > Gusti engkang welas asih, lan moho kuwoso. Engkang kuwoso mekso ukum wonten ing djagat meniko. < Hodjorolo: 40 > Gusti engkang moho kuwoso. Pandjenengan utjolake tali kasengsarane bongoso Djowo. Supados kawulo bongoso Djowo mboten nandang kasengsaran, amergi dusanipon leluhure kawulo bongoso Djowo.

Layang Djoyoboyo Halaman 67

Ngokorowohodjodohodjoko Dothogoboso. Djowosonyoboholoholoko Nyohogohodjodohodjo. Pohodjohodjodo pohodjo ngohorojodjo. Lohodjododojo djosolohotoholoko thorowothobosodjodo mongjogojo. Lohodjodo gothobowosoLayang Djoyoboyo Halaman 68

Losobohono Halaman 68
Layang Djoyoboyo Halaman 69

Wedjanganing dungo, kanggo sumpah marang tjahyo kang moho sutji. Marang Gusti


Djoborolo: 1. Gusti engkang welas asih, lan moho witjaksono. Engkang nyiptakake langet lan bumi sarto isinipon. Djoborolo: 13. Duh Gusti. Dalem sumpah dumateng tjahyonipon roso, engkang moho sutji. Engkang djumeneng wonten ing rogo kawulo. Engkang tansah tinunggu deneng: Djoborolo, Mokoholo, Hosoropolo, Hodjorolo. Engkang dados utusan pandjenengan, ndjagi kahuripan kawulo, rino klawan wengi. Hodjorolo: 11. Gusti engkang moho mreksani. Dalem sumpah dumateng pandjenengan. Engkang pareng tjahyo, kahuripan, wonten ing lebetipon roso. Tan keno kawulo regetake. Djoborolo: 15 Gusti engkang moho kuwoso, wonten ing djagat meniko. Djalmo manungso sopo wahe kang tumindhak olo, marang wedjanganing Gusti. Bakal keno sekso, kang ora ono pangaksumone. Moho kuwoso Gusti, engkang pareng sedantenipon, dumateng kawulo.


Layang Djoyoboyo Halaman 70

Ngokorowohodjodohodjosodjodo rothodjodojo, lohodjododojo gothodhonyohoto dhohomonghodjodo bowohotowojo lohodjodo dhojotojo gothobowoso, dhohomonghodjodo DothogobosoDothogoboso, kodjodolohodjodo, ngokopohogo, hogosoto. Pohodjo, dhojotojo, ngosobowohologojodjojo. Kodjodolohodjodo, djowosonyoboholoholoko, pohodjodokobo, pohodjo nothodhoso, gohomongbojo sogosodjosonyojodjo. Rothoto Dothogoboso: Rohopokodho, gothodhonyohoto, rothodhohobokodjodo, bowohotowojo, djosonyojodjo mongjogojo, kodjodolohodjodo,

Layang Djoyoboyo Halaman 71

Layang Djoyoboyo Halaman 71losobohono